PRINCE2 wiki
Kategorier

Avviksledelse

PRINCE2 muliggjør passende eierstyring gjennom å definere tydelig ansvar for å styre, lede og levere prosjektet med klart definert hovedansvarlig på hvert nivå. Hovedansvarlig etableres slik:

 • Delegere myndighet fra et ledelsesnivå til det neste gjennom å sette toleranser mot seks ytelsesaspekter på de respektive nivåene i planen:
  • Kostnad Graden av tillatt over- eller underforbruk mot et avtalt budsjett.
  • Kvalitet Hvor mye noe kan avvike fra avtalte kvalitetskriterier. Eksempel: Et prosjekt for å produsere et nytt sportsur kan ha et mål om at uret skal fungere under vann ned til en dybde på 50 meter, med en tillatt toleranse på pluss eller minus fem meter.
  • Omfang Tillatt variasjon i planens produkter. Et prosjekt må for eksempel levere alle obligatoriske krav, men kan tillates å levere bare 50 prosent eller mer av de «ønskede» kravene.
  • Gevinster I hvilken grad det er tillatt å under- eller overlevere gevinster (realiserte eller estimerte). Business case for et salgsforbedringsprosjekt kan for eksempel ha blitt modellert med et pluss-/minusområde for økt inntektsgenerering på to prosent.
  • Usikkerhet Grenser for planens aggregerte usikkerheter. Det kan for eksempel angis en toleranse for at kostnaden for aggregerte trusler må holdes under 10 prosent av budsjettet, og at kostnaden for én trussel ikke kan overstige fem prosent av avtalt budsjett.
 • Sette opp kontrollfunksjoner slik at hvis prognosen viser at toleransene overskrides, beskrives de som avvik og øyeblikkelig eskaleres til neste ledelsesnivå for en avgjørelse om hvordan man skal fortsette
 • Etablere en sikringsmekanisme slik at hvert ledelsesnivå kan være trygge på at slike kontroller er effektive.

Denne implementeringen av ‘avviksledelse’ gir svært effektiv bruk av ledelsens tid siden det reduserer lederes tidsbelastning uten å fjerne styringen, ved å sikre at beslutninger tas på riktig nivå i organisasjonen.

Innhold