PRINCE2 wiki
Kategorier

Temaet business case

Organisasjoner tar på seg prosjekter fordi de ønsker å gjøre målbare forbedringer i deler av virksomheten. Disse
målbare forbedringene kalles gevinster. PRINCE2-prosjekter gir målbart resultat i form av produkter, og bruken av disse fører til endringer i
virksomheten. Disse endringene skaper effekter. Gjennom effektene kan virksomheten realisere gevinstene som
er definert i den forretningsmessige forankringen for prosjektet. Effekter som oppfattes som negative av
interessenter, kalles negative effekter.

Figur 6.1 viser sammenhengen mellom resultat, effekter og gevinster.

I PRINCE2 må alle prosjekter ha en dokumentert forretningsmessig forankring. Denne definerer ikke bare
behovet for prosjektet, men bekrefter om prosjektet er:

ønskelig: balansen mellom kostnader, gevinster og usikkerheter

levedyktig: evne til å levere produktene

oppnåelig: om det er sannsynlig at bruken av produktene vil føre til planlagte resultater og gevinster

Den forretningsmessige forankringen er vanligvis dokumentert i en business case.

Seniorbruker er utfører med ansvar for å spesifisere gevinstene og senere realisere gevinstene gjennom bruk
av produktene som prosjektet leverer. Prosjekteier er utfører med ansvar for å sikre at gevinstene som
spesifiseres av seniorbrukerne gir valuta for pengene, er sammenfallende med virksomhet-, program- eller
kundemål, og er mulig å realisere. Det er et PRINCE2-prinsipp at et prosjekt må ha kontinuerlig forretningsmessig forankring. Dette krever at den
forretningsmessige forankringen ikke bare utvikles i begynnelsen av prosjektet, men gjennomgås regelmessig
og oppdateres ved beslutninger og hendelser som kan påvirke hvor ønskelig, levedyktig eller oppnåelig
prosjektet er. Hvis den forretningsmessige forankringen ikke lenger er gyldig, må prosjekteier stoppe eller endre prosjektet
etter gjennomgang av prosjektstyret.

Innhold