PRINCE2 wiki
Kategorier

Krav PRINCE2 stiller til usikkerhetstemaet

For å følge PRINCE2 er minstekravene at prosjektet:

 • kunne klart gjøre rede for sin tilnærming til usikkerhetsstyring, som i det aller minste må dekke følgende:
  • hvordan usikkerhet identifiseres og vurderes, hvordan responser til usikkerhet planlegges og gjennomføres, og hvordan usikkerhetsstyringen kommuniseres i løpet av prosjektets livssyklus
  • vurdering av hvorvidt usikkerheter som blir identifisert kan påvirke lønnsomheten til prosjektet (PRINCE2s prinsipp for kontinuerlig forretningsmessig forankring)
  • rollene og ansvaret for usikkerhetsstyring (PRINCE2s prinsipp for spesifisering av definerte roller og ansvar)
 • et oppdatert usikkerhetsregister for registrering av identifiserte usikkerheter, og beslutninger i forbindelse med analyse, håndtering og ettersyn av disse
 • at usikkerheter for prosjektet identifiseres, vurderes, håndteres og kontrolleres i løpet av hele prosjektets livssyklus
 • bruk av erfaringer til å bidra til videre identifisering av usikkerheter og håndtering av disse (PRINCE2s prinsipper for å lære fra erfaringer)

PRINCE2 krever at to produkter produseres og vedlikeholdes:

 • Tilnærming til usikkerhetsstyring beskriver hvordan usikkerhet skal håndteres i prosjektet. Dette omfatter spesifikke prosesser, prosedyrer, teknikker, standarder og ansvar som skal brukes.
 • Usikkerhetsregister er et register hvor identifiserte usikkerheter som er relevante for prosjektet oppbevares, med deres status og historie. Det brukes til å samle inn og oppbevare alle identifiserte trusler og muligheter som er knyttet til prosjektet.

Begge disse produktene skal opprettes i prosessen initiere et prosjekt. Tilnærmingen til usikkerhetsstyring skal vurderes og muligens oppdateres ved avslutningen av hver ledelsesfase. Tilnærmingen til usikkerhetsstyring bestemmer hvordan og når usikkerhetsregisteret vurderes og oppdateres.

PRINCE2 anbefaler en tilnærming til usikkerhet basert på Management of Risk: Guidance for Practitioners
(Office of Government Commerce (kontor for regjeringshandel), 2010).

Innhold